تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

قالب ها

کد کوتاه قالب ها

شما می توانید از ایزوتوپ با پورتو فیلتر مرتب سازی بر، پورتو مرتب سازی بر فیلتر، پورتو کانتینر مرتب سازی بر، پورتو کد کوتاه مرتب سازی بر مورد نشان می دهد.

Home Version 1

Slider with Left Navigation
Max Page Width: 1170px
Border Radius – Enabled

Home Version 2

Slider with Custom Left Navigation
Max Page Width: 1170px
Border Radius – Enabled

Home Version 3

Full Screen Slider
Max Page Width: 1170px
Border Radius – Enabled

Home Version 4

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Border Radius – Enabled

Home Version 5

Boxed Width Slider
Max Page Width: 1024px
Border Radius – Disabled

Home Version 6

Full Screen Slider
Max Page Width: Full Width
Border Radius – Disabled

Home Version 7

Grid Banner Mode 1
Max Page Width: 1170px
Border Radius – Disabled

Home Version 8

Boxed Width Slider
Max Page Width: 1170px
Border Radius – Disabled

Home Version 9

Drop Down Main Menu
Max Page Width: 1024px
Border Radius – Disabled

Home Version 10

Full Screen Slider
Max Page Width: Full Width
Left Side Navigation

Home Version 11

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 10

Home Version 12

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 11

Home Version 13

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 12

Home Version 14

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 13

Home Version 15

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 10

Home One Page

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 11

Home Version 16

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 10

Home Version 17

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 14

Home Version 18

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 10

Home Version 19

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 15

Home Version 20

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 16

Home Version 21

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 16

Home Version 22

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Header Type 16

RTL version for Home Version 4

Full Width Slider
Max Page Width: 1170px
Border Radius – Enabled