تجهیزات ویپ crm ایران آموزش و مطالب آموزشی ویپ نمایندگی فروش فنویل لیست قیمت محصولات ویپ voip

نوار پیشرفت

کد کوتاه نوار پیشرفت

بررسی تمام میله پیشرفت گزینه و می تواند در سبک های مختلف با ویژوال آهنگساز پیشرفت نوار، پای کد کوتاه نمودار تنظیم شده است.


پیشفرض

60%
0%

کلاس های متنی


راه راه

متحرک


مرزی شعاع


Sizes


Animated & Tooltips

HTML/CSS
100%
Design
85%
WordPress
75%
Photoshop
85%

Colors

Primary
50%
Secondary
70%
Tertiary
75%
Quaternary
40%

Circular

HTML/CSS
HTML/CSS

Sizes

HTML/CSS
HTML/CSS

Options

HTML/CSS
HTML/CSS
HTML/CSS